skip to Main Content
Menu

Mọi hoạt động thanh toán được thực hiện bởi chủ thể người bán và người mua, chúng tôi không can thiệp hoạt động này! Tuy nhiên tôi xin lưu ý là mọi hoạt động phải được đảm bảo an toàn là trên hết cho nên người mua và bán phải sắp xếp thỏa thuận không gian giao dịch an toàn, cần thiết nhờ cán bộ công an đến giám sát sẽ được an toàn hơn. Thứ 2 nữa là hai bên phải có đủ người đại diện có thẩm quyền trong giao dịch để không phải phát sinh tranh chấp không đáng có.

0/5 (0 Reviews)
Back To Top
Search